W VIVALANG świadczymy usługi oparte na zaufaniu – dlatego wszystkie współpracujące z nami podmioty i osoby mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018, poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o bezpłatną wycenę w VIVALANG Sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 o kapitale zakładowym 5.000 zł, opłaconym w całości, (zwana dalej "VIVALANG"). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Dane te mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz VIVALANG. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę VIVALANG.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny. Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym ustawowo (dane na fakturach i rachunkach) będą przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego aktualne przepisy skarbowe. W pozostałym zakresie (dane kontaktowe) do momentu wycofania Państwa zgody. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 ado@vivalang.pl

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi z zakresu tłumaczeń, z których usług korzysta VIVALANG Sp. z o.o.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 o kapitale zakładowym 5.000 zł, opłaconym w całości, (zwana dalej "VIVALANG"). Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktowych związanych z nawiązaniem i realizacją współpracy z firmą VIVALANG. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające VIVALANG w zakresie obsługi prawnej oraz kadrowo – płacowej. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest pozyskiwanie danych na potrzeby realizacji świadczonych przez Państwa usług. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpoczęcia i kontynuacji współpracy z BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 ado@vivalang.pl

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi VIVALANG Sp. z o.o. zawiera umowy cywilnoprawne

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 o kapitale zakładowym 5.000 zł, opłaconym w całości, (zwana dalej "VIVALANG"). Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające VIVALANG w zakresie obsługi kadrowo - płacowej (Biuro rachunkowe), BHP oraz medycyny pracy. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
VIVALANG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, KRS: 0001071593, NIP: 6772502590, REGON: 527040483 ado@vivalang.pl

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o bezpłatną wycenę w Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej prowadzona na podstawie wpisów nr 2764/2006, 2765/2006 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP: 6772267367, REGON: 120238964, (zwana dalej "VIVALANG s.c."). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Dane te mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz VIVALANG s.c. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę VIVALANG s.c.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny. Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym ustawowo (dane na fakturach i rachunkach) będą przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego aktualne przepisy skarbowe. W pozostałym zakresie (dane kontaktowe) do momentu wycofania Państwa zgody. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c., ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, NIP: 6772267367, REGON: 120238964  ado@vivalang.pl

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi z zakresu tłumaczeń, z których usług korzysta Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej prowadzona na podstawie wpisów nr 2764/2006, 2765/2006 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP: 6772267367, REGON: 120238964, (zwana dalej "VIVALANG s.c."). Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktowych związanych z nawiązaniem i realizacją współpracy z firmą VIVALANG s.c. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające VIVALANG s.c. w zakresie obsługi prawnej oraz kadrowo – płacowej. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest pozyskiwanie danych na potrzeby realizacji świadczonych przez Państwa usług. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpoczęcia i kontynuacji współpracy z BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c., ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, NIP: 6772267367, REGON: 120238964  ado@vivalang.pl

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c.  zawiera umowy cywilnoprawne

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej prowadzona na podstawie wpisów nr 2764/2006, 2765/2006 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP: 6772267367, REGON: 120238964, (zwana dalej "VIVALANG s.c."). Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające VIVALANG s.c. w zakresie obsługi kadrowo - płacowej (Biuro rachunkowe), BHP oraz medycyny pracy. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Biuro Tłumaczeń VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c., ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, NIP: 6772267367, REGON: 120238964  ado@vivalang.pl

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Napisz do nas

Przejdź do kontaktu
Preloader